Aviso legal

En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación declárase www.gtcm.run como sitio web xestionado e propiedade da Asociación Deportiva Costa da Morte Outdoor Sports con sede social en Praza Baixo dá Solaina S/n, 15296 Ou Pindo (Carnota – A Coruña), NIF G70526934 (en diante, “o prestador”), con email costadamorteos@gmail.com.

Responsabilidade

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación. O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web e pola falta de dispoñibilidade (caídas) do sitio o cal efectuará ademais paradas periódicas por mantementos técnicos. Ademais, o prestador resérvase o dereito para modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigacións, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

Uso de cookies

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de texto que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina). Trátase dunha técnica usada de maneira habitual na internet para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. Terceiros, como Facebook ou Google, poden usar cookies ou outras tecnoloxías de almacenamento para recompilar ou recibir información deste sitio web e usar esa información para proporcionar servizos de medición e anuncios dirixidos. Os usuarios poden optar por excluírse da recompilación e o uso de información para anuncios dirixidos a través do aviso a primeira vez de conectarse á páxina web. Podedes atopar máis información sobre os vosos dereitos en http://www.aboutads.info/choices  ou http://www.youronlinechoices.eu/.

En ningún caso utilizaranse as cookies para recoller información de carácter persoal. Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a devanditos contidos. En todo caso, o prestador comprométese á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

Protección de datos persoais

O prestador cumpre coa normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD e demais normativa vixente en cada momento, e ver por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario.

Política anti-spam

O prestador declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas e a calquera tipo de conduta ou manifestación coñecida como “spam”, así mesmo declárase comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas. Por tanto, o prestador garante ao usuario a que baixo ningún concepto os datos persoais recollidos no sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro. Polas mesmas razóns, o proceso de rexistro non debe ser utilizado para inscribir direccións de correo de persoas alleas sen o consentimento expreso das persoas afectadas.

No caso de que aínda así un usuario reciba comunicacións deste sitio web sen rexistrarse, ou sen dar o seu consentimento expreso ao devandito rexistro, pode cancelar a subscrición desde as ligazóns que se proporcionan na propia comunicación. Ademais, o usuario pode poñerse en contacto connosco a través do email costadamorteos@gmail.com, tanto para comunicar o sucedido como para solicitar a eliminación inmediata dos seus datos do noso sistema.

Aloxamento de datos

Por razóns técnicas e de calidade de servizo, a web www.gtcm.run atópase aloxada nos servidores de DINAHOSTING (aviso legal), xestionados pola empresa DINAHOSTING. Polas razóns similares, a prestación do servizo de subscrición por correo electrónico e envío de newsletter efectúase desde as instalacións da empresa MailChimp (privacidade). Mailchimp atópase adherida aos principios de “Porto Seguro” (Safe Harbor), de acordo coa Decisión 2000/520/CE da Comisión do 26 de xullo de 2000 o que a converte en entidade cun nivel adecuado de protección a efectos da LOPD.

Google Analitics

Google Analytics é un servizo análise de datos estatísticas prestado pola empresa Google (política de privacidade). www.gtcm.run utiliza este servizo para realizar un seguimento das estatísticas de uso do mesmo. Google Analytics utiliza cookies para axudar ao sitio web para analizar datos estatísticos sobre o uso do mesmo (número de visitas totais, páxinas máis vistas, etc.). A información que xera a cookie (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa co propósito de xerar información estatísticas sobre o uso de www.gtcm.run , Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Pode Vostede rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, con todo, de facelo, limitará a plena funcionabilidad de www.gtcm.run. Ao utilizar este sitio web, dá o seu consentimento ao tratamento de información por Google na forma e para os fins arriba indicados.

Seguimento e compartición en redes sociais

Cada rede social utiliza as súas propias cookies para que vostede poida picar en botóns do tipo “Gústame” ou “Compartir”.

Consentimento ao tratamento dos datos persoais do usuario

No marco das súas actividades, www.gtcm.run dispón da posibilidade de rexistro de usuarios para o envío de comunicacións por correo electrónico, efectuar comentarios no blogue e enviar mensaxes a través do formulario de contacto. O usuario mediante os actos de subscrición ao blogue, a realización comentarios ou o formulario de contacto estará a dar o seu consentimento expreso ao tratamento dos persoais proporcionados segundo o disposto no artigo 6 da LOPD. O usuario poderá exercer os seus dereitos nos termos dispostos polo artigo 5 da LOPD. Estes mesmos actos implican así mesmo o consentimento expreso do usuario á transferencia internacional de datos que se produce en termos da LOPD debido á localización física das instalacións dos provedores arriba mencionados. Os datos de carácter persoal solicitados nestas actividades, quedarán incorporados a un ficheiro cuxa finalidade é a comunicación de novidades relativas ao sitio web de www.gtcm.run  actuando como responsable do ficheiro o prestador. Os campos marcados con asterisco son de enchemento obrigatorio, sendo imposible realizar a finalidade expresada se non se achegan estes datos. Queda igualmente informado da posibilidade de exercitar os dereitos que se indican no apartado relativo aos Dereitos do usuario.

Dereitos do usuario

De conformidade co establecido no artigo 5 da LOPD, infórmase o usuario que a finalidade exclusiva da base de datos de rexistro é o envío de información sobre novidades e noticias relacionadas co sitio web www.gtcm.run. Unicamente os titulares terán acceso aos seus datos, e baixo ningún concepto, estes datos serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro. De acordo co disposto na LOPD, o usuario en calquera momento poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e oposición ante o prestador. Para facilitar o exercicio destes dereitos facilítase en todas as comunicacións unha ligazón de solicitude de baixa que redundará na eliminación inmediata dos datos persoais do usuario da nosa base de datos.

Propiedade intelectual e uso dos contidos

O sitio web www.gtcm.run, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a os mesmos. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos. Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do email costadamorteos@gmail.com.

Lei aplicable e xurisdición

Este sitio web e a actividade que nel desenvólvese réxense pola lexislación española. No caso de que se produza calquera tipo de discrepancia ou diferenza entre as partes en relación coa interpretación e o contido da presente páxina web e as súas actividades, todas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados da Coruña.¿Amas a natureza?.
¿Practicas o trail running?.

¿Gustaríache coñecer toda unha comarca con moita historia, paisaxes de ilusión, pobos mariñeiros, praias perdidas, cantís de vertixe, boa gastronomía e xentes amables; mentres practicas o teu deporte favorito?.

¡Inscríbete agora!


Corredores Acompañantes Voluntarios